DIN 125A

 

Steel
Steel
Stainless Steel
Stainless Steel
Brass
Brass
Nylon
Nylon